Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Нови мощности

“АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД със собствен уеб-сайт

"АЕЦ Козлодуй – Нови мощности" ЕАД има удоволствието да Ви уведоми, че корпоративният уеб - сайт на Дружеството е вече достъпен на адрес: www.npp-nb.bg

Стартира процедурата по лицензиране на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”

На 13 декември 2012 г. проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД депозира пред Агенцията за ядрено регулиране заявление за издаване на разрешение за определяне местоположението на ново ядрено съоръжение (избор на площадка) по смисъла на чл. 15, ал. 4, т. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия („ЗБИЯЕ”).

С това стартира процеса на  лицензиране, свързан с одобреното по принцип, с решение на Министерски съвет от 11 април 2012г., изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

По смисъла на ЗБИЯЕ,   "Избор на площадка" е процесът на определяне на подходящо място за изграждане на дадено ядрено съоръжение, включително извършване на подходяща оценка и определяне на проектните основи.

В изълнение на изискванията на приложимото българско законодателство и в частност  Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД представи на регулаторния орган документи, обосноваващи проектната обезпеченост с финансови, технически и материални ресурси, както и концептуално описание на ядреното съоръжение, план - задание за извършване на предварителните проучвания, описание на системата за управление на дейността и списък на приложимите за заявената дейност стандарти.

Предстои преглед на формалната редовност на заявлението и на приложените към него документи, а впоследствие, в рамките на законоустановените срокове, регулаторът ще извърши и проверка по същество на постъпилата документация.

В рамките на извършваните предпроектни проучвания ще бъдат изследвани четири потенциални терена, разположени на площадката на АЕЦ „Козлодуй” и в непосредствена близост. След получаването на разрешение по чл.15, ал.4, т.1. от ЗБИЯЕ и определянето на предпочитана площадка, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД ще пристъпи към следващия етап на лицензионната процедура - издаване на заповед за одобряване на площадката от председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Избраната площадка се одобрява, ако съответства на изискванията, нормите и правилата за ядрена безопасност и радиационна защита.

newpower1.JPG

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ – НОВИ МОЩНОСТИ” ЕАД


На свое заседание от 11 април 2012 г., Министерският съвет на Република България взе решение по принцип за изграждането на нов ядрен блок в АЕЦ „Козлодуй”. С цел предприемане на конкретни действия, свързани с това, АЕЦ „Козлодуй” създаде проектна компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД.
„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД („Дружеството”) е еднолично акционерно дружество, учредено съгласно законодателството на Република България, и е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 09.05.2012 г.
Предметът на дейност на Дружеството включва:
1. Изграждане на енергийни блокове на ядрена централа, което обхваща: проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на енергийни блокове, както и свързаните с тази дейност проучвания, разрешения, становища и оценки съгласно приложимото законодателство, а също така и получаване на необходимите лицензии за експлоатация;
2. Използване на ядрена енергия за производство на електрическа и топлинна енергия, като тази дейност се осъществява при наличие и поддържане на валидна лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия от определена в лицензията електропроизводствена мощност, и при валидни лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения по смисъла на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, издадени от Агенцията за ядрено регулиране;
3. Внос и износ на свежо и отработено ядрено гориво;
4. Инвестиционна дейност във връзка с дейността на Дружеството, определена в предмета му на дейност;
5. Строителна, монтажна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството;
6. Продажба на електроенергия – на високо и средно напрежение, и на топлоенергия;
7. Експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци при наличие на валидна лицензия по Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Съгласно Устава на Дружеството неговите органи за управление са едноличният собственик на капитала и Съветът на директорите.
Организационно-управленската структура на Дружеството е детайлизирана в „Правилник за устройството и дейността на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД”, както следва:
1. Изпълнителен директор, който управлява и представлява Дружеството;
2. Специалисти, пряко подчинени на изпълнителния директор;
3. Дирекции, директорите на които са пряко подчинени на изпълнителния директор, а именно:
• Дирекция „Инженеринг и развитие на проекта”;
• Дирекция „Планиране и администриране на проекта”.
Понастоящем са назначени необходимият брой специалисти в компанията, осигуряващи подготовката и изпълнението на проект „Технико-икономически анализ за обосноваване изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

За контакти: тел. 0973 7 21 04, факс 0973 7 24 22 , e-mail newbuild@npp.bg