Системен администратор - БиК

Обявата е валидна до 01.07.2022 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. № ПЕ – 122 /20.06.2022 г.
 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира обединен подбор за длъжност 
Системен администратор - БиК
в дирекция “Безопасност и качество”, Орган на контрол от вида С – Изпитвателен център  “Диагностика и контрол”,  сектор “Автоматизиран безразрушителен контрол” , 
група “Вихровотокол контрол”

Вашите задължения:
Системният администратор извършва контрол и поддръжка на работоспособността на софтуера и хардуера на станциите за вихровотоков контрол, сървърите за съхранение и обработка на данните от вихровотоков контрол.

Очакваме Вашите:
1.   Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление /Главен инженер)
2.    Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора, подписана собственоръчно 
(само за външни кандидати)
5. Препоръка от бивш работодател  
(при възможност)

Основни изисквания:
1. Образователно-квалификационна степен: бакалавър
2. Професионално направление - “Комуникационна и компютърна техника”, “Информатика и компютърни науки”
3. Професионален опит  - за заемане на длъжността се изисква една година опит с компютърните и мрежови технологии: хардуер и софтуер
Други изисквания:
1. Да е сертифициран и да има минимум ниво II, съгласно СР-189 или БДС EN ISO 9712  по ВТК
2. Детайлно познаване на:
- Linux системно администриране: 
инсталиране, конфигуриране и администриране на услуги (bind, apache2, dhcpd, samba, MySQL, openvpn)
- Скриптове: bash, php
- WEB програмиране - php, html5, css2, 
javascript
3. Ползване на английски език 

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, 
моля, подайте Вашите документи до  01.07.2022 г. на е-mail: [email protected]; на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика или в стая 112 в 
Учебно-тренировъчния център. 
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на тест за проверка на знанията 
от областите: „Математика”, „Физика” и „Информатика”  ще бъдат уведомени на посочения 
в документите за кандидатстване телефон.
До участие в тест за проверка на знания/умения и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за 
заемане на длъжността.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 (след 14:00 часа)

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле