Експерт “Психолог”

Обявата е валидна до 05.07.2022 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. № ПЕ – 123 /20.06.2022 г.
 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира обединен подбор за длъжност 
Експерт “Психолог”
в дирекция “Персонал и учебно-тренировъчен център”, управление “Персонал”,  отдел 
“Планиране и подбор на персонал”, сектор “Психологични изследвания”

Вашите задължения:
Провежда психологични и психофизиологични изследвания и участва в подбора на персонал в Дружеството. Разработва учебни курсове и провежда обучения по теми, свързани с психологичните аспекти на дейността в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Участва в комисиите за анализ на събития, свързани с човешкия фактор.

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление /Главен инженер)
2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора, подписана собственоръчно 
(само за външни кандидати)
5. Препоръка от бивш работодател  
(при възможност)
Основни изисквания:
1. Образователно-квалификационна степен - магистър
2. Професионално направление – “Психология”
3. Специалност – “Психология”

Други изисквания:
1. Компютърна грамотност – SPSS, Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; 
2. Ползване на английски и руски език.

Предимство - завършена ОКС бакалавър  по специалност “Психология”,

 
Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, 
моля, подайте Вашите документи 05.07.2022 г. на е-mail: [email protected]; на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика или в стая 112 в 
Учебно-тренировъчния център. 
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на тест за проверка на знанията 
от областите: 
„Обща психология, Психологически измервания и Организационна психология”  
ще бъдат уведомени на посочения в документите за кандидатстване телефон.
До участие в тест за проверка на знания/умения и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за 
заемане на длъжността.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 (след 14:00 часа)

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле