Оператор системи за контрол и управление и Оператор системи за контрол и управление в спецкорпус

Обявата е валидна до 16.06.2023 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. №  ПЕ - 116/22.05.2023 г.


“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира обединен подбор за длъжност 


Оператор системи за контрол и управление и Оператор системи за контрол и управление в спецкорпус
в дирекция “Производство”, “Електропроизводство-2”, направление “Експлоатация”, отдел “Организация на експлоатационната дейност”, сектор “Експлоатация на системи за контрол и управление”, група “Експлоатация на системи за контрол и управление”

Вашите задължения:
• Оператор СКУ:
- осигурява надеждна работа на средствата за контрол, сигнализация, управление на арматура и двигатели собствени нужди, схемите за защити и блокировки на системите за автоматично регулиране;
• Оператор СКУ в спецкорпус:
- осъществява пряк контрол върху изправността и състоянието на оборудването, обслужвано от сектор ЕСКУ,  като  отговаря за спазването на изискванията за безопасната и правилна експлоатация, на оборудването на сектор ЕСКУ в Спецкорпус-3 и в Контролирана зона на 5, 6 блок.

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление /Главен инженер)
2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора, подписана собственоръчно (само за външни кандидати
5. Препоръка от бивш работодател  (при възможност)
 
Основни изисквания:
1. Образование - професионално
2. Степен - средно
3. Квалификация - техник по специалности от направления “Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”, “Електротехника и енергетика”

Друго изискване: Компютърна грамотност
Предимство: Образователно-квалификационна степен – бакалавър, магистър на професионално направление “Електротехника, електроника и автоматика” 

Режим на работа:
Пълно работно време при сменен режим на работа по утвърден от Изпълнителния директор график и непрекъснат цикъл на производство в съответствие с кодекса на труда и правилата за вътрешен трудов ред в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Конкретната смяна на работа се определя с писмено разпореждане на административния ръководител.

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, 
моля, подайте Вашите документи до 16.06.2023 г. на е-mail: [email protected];                               
на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика или в стая 
112 в Учебно-тренировъчния център.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на тест за проверка на знанията от област: „Електротехника, електроника и автоматика” и среща-събеседване и ще бъдат уведомени на  
                                    посочения в документите за кандидатстване телефон.
До участие в тест за проверка на знания/умения и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 и 0973/7-35-04 (след 14:00 часа)

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле