Оператор химичен контрол

Обявата е валидна до 16.06.2023 г.

Рег. № ПЕ - 117 / 23.05.2023 г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира подбор за длъжност: 

„Оператор химичен контрол”
дирекция “Производство”, “Електропроизводство-2”, направление “Експлоатация”, отдел “Химия и радиохимия”, сектор “Физико-химичен контрол”

Вашите задължения:
Оператор химичен контрол изпълнява своевременно и качествено анализи, включително и специализирани, на вода, газове и нефтопродукти по I контур, II контур, СВО и маслосистеми на ВВЕР-1000 в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление / Главен инженер)
2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора (само за външни кандидати) 

Основни изисквания:
1. Образование – средно;
2. Степен – професионално;
3. Област на образование – „Техника”;
4. Професионално направление – 
„Химични продукти и технологии”;

Други изисквания: 
1. Компютърна грамотност;
2. Сменен режим на работа в Контролирана зона;

Медицински изисквания:
1. Да няма противопоказания, съгласно Списък на медицинските противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения (СЙЛ) към Наредба №11 на Министерство на здравеопазването за здравни норми и изисквания при работа в СЙИЛ;
2. Да притежава необходимите психофизиологични и психологически качества за оператор в АЕЦ, съгласно критериите на Министерство на здравеопазването. 

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, моля, подайте Вашите документи до 16.06.2023г. на е-mail: [email protected];                                  
на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика или в стая 112 в сградата на ПиУТЦ. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат
уведомени по телефон за явяване на тест за проверка на знания от от области: “Обща и неорганична химия”, „Аналитична химия” и ще бъдат уведомени на посочения в документите за кандидатстване телефон.
До участие в тест за проверка на знания и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 и 0973/7-35-04 (след 14:00 часа

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле