Главен експерт „Технологии по заваряване”

Обявата е валидна до 30.09.2023 г.

Рег. №  ПЕ – 137/01.08.2023  г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира обединен подбор за длъжност 

Главен експерт „Технологии по заваряване”
в дирекция „Производство”, Електропроизводство-2, направление „Ремонт”, 
отдел „Контрол качество на ремонта”, сектор „Инженерна подготовка и контрол на качеството”, група „Металоконтрол и заваряване”

Вашите задължения:
Главен експерт „Технологии по заваряване” 
изготвя технологии по заваряване, следи за 
тяхното изпълнение, анализира заваръчните дейности, контролира спазването на други документи използвани при заваръчни работи 
в Електропроизводство-2. 
Участва в разработването на ремонтна документация.

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление /Главен инженер);
2. Автобиография по образец;
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации;
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора, подписана собственоръчно (само за външни кандидати);
5. Препоръка от бивш работодател (при възможност).

Основни изисквания: 
1. Образователно-квалификационна степен - магистър;
2. Професионално направление - "Машинно инженерство", „Металургия”, „Материали и материалознание”;

Друго изискване: Да притежава компютърна грамотност;

Предимства:
1. Допълнителна специализация по „Заваряване”, „Международен инженер по заваряване”, „Международен инспектор по заваряване”;
2. Да има успех от дипломата за завършено висше образование над Добър 4,00;
3. Ползване на руски език и/или английски език.

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, моля, подайте Вашите документи до 30.09.2023г. на е-mail: [email protected];                                  
на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика или в стая 112 в сградата на ПиУТЦ. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат уведомени по телефон за явяване на тест за проверка на знания от област „Заваряване” и среща-събеседване.
До участие в тест за проверка на знания и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 и 0973/7-35-04 (след 14:00 часа)

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле