„Оператор радиохимичен контрол”

Обявата е валидна до 01.12.2023 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. № ПЕ - 157 / 30.10.2023 г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира подбор за длъжност: 
„Оператор радиохимичен контрол”
дирекция “Производство”, “Електропроизводство-2”, направление “Експлоатация”, отдел “Химия и радиохимия”, сектор “Радиохимия”

Вашите задължения:
Оператор радиохимичен контрол извършва отбиране, подготовка и анализ на проби от контролираните от сектор “Радиохимия” обекти. Пряко участва в дейностите по контрол на херметичността на обвивките на ядреното гориво.


Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление / Главен инженер)
2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора (само за външни кандидати) 

Основни изисквания:
1.  Образование – средно;
2.  Степен – професионално;
3.  Квалификация – по специалност от професионално направление – 
„Химични продукти и технологии”;

Други изисквания: 
1. Компютърна грамотност;

Режим на работа:
Работи се в  Контролирана зона със   сменен режим на работа по време на планов годишен ремонт; 
Участва в състава на групите на   разположение на работодателя (домашно и аварийно дежурство).

Медицински изисквания:
1. Да няма противопоказания, съгласно 
Списък на медицинските противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения (СЙЛ) към Наредба №11 на Министерство на здравеопазването за здравни норми и изисквания при работа в СЙИЛ;
 
Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, моля, подайте Вашите документи до 01.12.2023г. на е-mail: [email protected];                                  
на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика или в стая 112 в сградата на ПиУТЦ. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат
уведомени по телефон за явяване на тест за проверка на знания от от области: “Обща и неорганична химия” и „Физика” и ще бъдат уведомени на посочения в документите за кандидатстване телефон.
До участие в тест за проверка на знания и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 и 0973/7-35-04 (след 14:00 часа)

 

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле