Главен експерт техническа експлоатация

Обявата е валидна до 07.12.2023 г.

Рег. №ПЕ- 162/ 07.11.2023г. 
АЕЦ “Козлодуй” ЕАД организира обединен подбор за длъжност
„Главен експерт техническа експлоатация”
в дирекция „Производство”, Електропроизводство–2, сектор "Контрол на производствената дейност"

Вашите задължения:
Главен експерт техническа експлоатация осъществява контрол на оперативната екслоатация, технологичния режим, експлоатациония ред и състояние на оборудването в Електропроизводство-2. Участва в изпитни комисии, комплексни проверки и оценка на измененията в проекта.

Очакваме Вашите:
1.Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление /Главен инженер);
2.Автобиография по образец;
3.Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации;
4.Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора, подписана собственоръчно (само за външни кандидати);
5.Препоръка от бивш работодател  (при възможност).

Основни изисквания: 
1.Образователно-квалификационна степен – магистър;
2.Професионално направление – „Енергетика”, „Физически науки”;
3.Професионален опит – за заемане на длъжността се изискват минимум пет години работа по специалността в АЕЦ „Козлодуй” с пряко участие в експлоатацията на блокове ВВЕР-1000.

Други изисквания: да притежава компютърна грамотност

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас,
моля, подайте Вашите документи до 07.12.2023г.  на е-mail: [email protected]; на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика или в стая 112
в Учебно-тренировъчния център. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат
поканени на тест за проверка на знанията от област „Техническа експлоатация” и среща-събеседване и ще бъдат уведомени на посочения в документите за кандидатстване телефон.
До участие в тест за проверка на знания и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 и 0973/7-35-04 (след 14:00 часа)

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле