Оператор системи за контрол и управление и оператор системи за контрол и управление в спецкорпус

Обявата е валидна до 29.01.2021 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. № ПЕ – 102 / 15.12.2020 г.
АЕЦ “Козлодуй” ЕАД 
организира подбор за длъжност 
Оператор системи за контрол и управление и Оператор системи за контрол и управление в спецкорпус
в дирекция “Производство”, “Електропроизводство-2”, направление “Експлоатация”, отдел “Организация на експлоатационната дейност”, сектор “Експлоатация на системи за контрол и управлние”, група “Експлоатация на системи за контрол и управление”

Вашите задължения:
• Оператор СКУ:
- осигурява надеждна работа на средствата за контрол, сигнализация, управление на арматура и двигатели собствени нужди, схемите за защити и блокировки на системите за автоматично регулиране;
• Оператор СКУ в спецкорпус:
- осъществява пряк контрол върху изправността и състоянието на оборудването обслужвано от сектор ЕСКУ  като  отговаря за спазването на изискванията за безопасната и правилна експлоатация, на оборудването на сектор ЕСКУв Спецкорпус-3 и в Контролирана зона на 5, 6 блок.

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление / Главен инженер)
2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации. 
Основни изисквания: 
1. Образование - професионално
2. Степен - средно
3. Квалификация - техник по специалност от направления “Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”, “Електротехника и енергетика”

Други изисквания – Компютърна грамотност

Предимство: 
Образователно-квалификационни степени на висшето образование на професионално направление “Електротехника, електроника и автоматика”

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас,
моля подайте Вашите документи до 29.01.2021 г. (включително) на:
е-mail: aec_podbor@npp.bg; на адрес: 3320 гр. Козлодуй, “Дом на енергетика” 
или в стая 112 в Учебно-тренировъчен център,
телефон за контакти: 0973/7-20-31 (след 14:00 часа)
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на тест за проверка на знания/умения и/или среща-събеседване и ще бъдат уведомени по телефон
До участие в тест за проверка на знания/умения и среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на 
Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора

Образец на автобиография

Кандидатствайте по тази позиция