Крановик

Обявата е валидна до 22.01.2021 г.

 “АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. № ПЕ - 1 / 05.01.2021 г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира подбор за длъжност 

Крановик
в дирекция “Производство”, “Електропроизводство-2”, направление “Ремонт”, отдел “Изпълнение на ремонта”, цех “Оборудване I-ви контур”, сектор “Оборудване I-ви контур”, група “Основно оборудване”, бригада “Крановици”
                                                       /по чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ/

Вашите задължения:
Крановикът управлява кранове с неограничена/ограничена товароподемност с общо и специално предназначение, оборудвани с различни товарозахващащи приспособления.

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление / Главен инженер)
2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации 

Основни изисквания:
1. Образование - средно
2. Степен - професионално
3. Квалификация - по специалности от професионално направление от област “Техника” 
4. Професионален опит:
- Не по-малко от 3 години трудов стаж 
и призната правоспособност I степен за кранист на кранове с общо и специално предназначение с неограничена товароподемност над 40 тона;
- Не по-малко от 2 години трудов стаж 
и призната правоспособност II степен за мостови и козлови кранове с общо и специално предназначение с товароподемност до 40 тона.
 
Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас,
моля подайте Вашите документи до  22.01.2021 г. (включително) на:
е-mail: aec_podbor@npp.bg; адрес: 3321 гр. Козлодуй, 
Дом на енергетика  или в стая 112 в Учебно-тренировъчен център,
телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31(след 14:00 часа)
Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на тест за проверка на знания/умения и/или среща-събеседване и ще бъдат уведомени по телефон
До участие в тест за проверка на знания/умения и среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените не удостоверяват изпълнението на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на 
Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.

Образец на автобиография

 

Кандидатствайте по тази позиция