Шлосер

Обявата е валидна до 22.01.2021 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. № ПЕ -  2 / 06.01.2021 г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира подбор за длъжност 

Шлосер
в дирекция “Производство”, “Електропроизводство–2”, направление “Ремонт”, 
“отдел “Конструкторско-технологичен”, сектор “Ремонтно-механичен”, 
група “Металообработване”

Вашите задължения:
Изпълнява дейности свързани с изработването на необходимите за ремонта детайли, резервни части, приспособления и др., в съответствие с изискванията за необходимите качества, отразени в техническата документация.

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление / Главен инженер)
2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации 

 Основни изисквания:
1. Образование - средно
2. Степен - професионално
3. Квалификация - специалности от професионално направление: “Машиностроене, металообработване и металургия” 
4. Професионален опит - не по-малко от 2 години в последните 5 години 
5. Наличие на документ за правоспособност

Друго изискване: Възможност за даване на домашно дежурство
Предимство: Местоживеене - гр. Козлодуй или населените места от региона, обслужвани от сменните автобуси
 
Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас,
моля подайте Вашите документи до 22.01.2021 г. (включително) на:
е-mail: aec_podbor@npp.bg; адрес: 3321 гр. Козлодуй, 
Дом на енергетика  или в стая 112 в Учебно-тренировъчен център,
телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31(след 14:00 часа)
Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на тест за проверка на знания/умения и/или среща-събеседване и ще бъдат уведомени по телефон
До участие в тест за проверка на знания/умения и среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените не удостоверяват изпълнението на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на 
Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.

Образец на автобиография

Кандидатствайте по тази позиция