Инженер по ремонта

Обявата е валидна до 12.03.2021 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. № ПЕ – 25 / 23.02.2021 г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира подбор за длъжност 

Инженер по ремонта
в дирекция “Производство”, управление "Общостанционни съоръжения", 
цех "Брегова помпена станция", сектор "Ремонт", 
група “Електроремонт и релейна защита и автоматика” 

Вашите задължения:
Организира и планира извършването на своевременен и качествен ремонт на обслужваното оборудване, системи, апаратура, схеми и други технически средства, осигуряващи надежден, експлоатационен режим на работа на електросъоръженията в цеха.


Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление / Главен инженер)
2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации
Основни изисквания: 
1. Образователно-квалификационна степен - бакалавър
2. Професионално направление – “Енергетика”, “Електротехника, електроника и автоматика” 
3. Специалности:
 Електротехника;
 Електроенергетика и eлектрообзавеждане;
 Електроинженерство и автоматика. 
Други изисквания - работа с MS Word, MS Excel, AutoCAD.
Предимства:
1. По-висока образователно-квалификационна степен
2. Възможност за даване на домашно дежурство
Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас,
моля подайте Вашите документи до 12.03.2021 г. (включително) на:
е-mail: aec_podbor@npp.bg; адрес: 3321 гр. Козлодуй, Дом на енергетика  или в стая 112 
в Учебно-тренировъчен център, телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31(след 14:00 часа)
Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на тест за проверка на знания/умения и/или среща-събеседване и ще бъдат уведомени по телефон
До участие в тест за проверка на знания/умения и среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените не удостоверяват изпълнението на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на 
Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.

Образец на автобиография

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле