Инспектор столово хранене

Обявата е валидна до 22.04.2021 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. № ПЕ – 110 / 06.04.2021 г.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира обединен подбор за длъжност 

Инспектор столово хранене
в дирекция “Икономика и финанси”, управление “Допълнителни стопански дейности”, отдел “Спомагателна стопанска дейност”

Вашите задължения:
Инспекторът столово хранене извършва цялостен контрол на обектите от „Столово хранене” и спазване на нормативните изисквания за хигиена на храните.

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление /Главен инженер)
2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора, подписана собственоръчно (само за външни кандидати)

Основни изисквания: 
1. Образователно-квалификационна степен: бакалавър
2. Професионално направление: “Хранителни технологии” 
3. Професионален опит - 1 година трудов стаж по специалността 
Друго изискване: 
Компютърна грамотност на добро потребителско ниво – основните текстообработващи и таблични програми, програмни продукти за продажба на хранителни стоки в търговските обекти.

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, 
моля, подайте Вашите документи до 22.04.2021 г. на е-mail: aec_podbor@npp.bg; на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика или в стая 112 
в Учебно-тренировъчния център.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на среща-събеседване и ще бъдат уведомени на посочения в документите за кандидатстване телефон.
До участие в тест за проверка на знания/умения и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 (след 14:00 часа)

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле