Оператор спомагателни съоръжения 

Обявата е валидна до 20.05.2021 г.

Рег. №. 113/20.04.2021 г.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД търси да назначи лице на възраст до 29 години, без трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или специалност на позиция

Оператор спомагателни съоръжения 
(на основание чл. 233б от Кодекса на труда)

в Дирекция “Производство”, Електропроизводство-2, Направление “Експлоатация”, Отдел “Организация на експлоатационната дейност”, Сектор “Експлоатация на турбинно оборудване” 

Вашите задължения:
Операторът спомагателни съоръжения осъществява сигурна и безопасна оперативна експлоатация на оборудването, за което отговаря при нормални и аварийни условия. 

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо (кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление / Главен инженер);
2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора (само за външни кандидати)

Нашите изисквания:
1. Образователно–квалификационна степен: бакалавър/магистър 
2. Професионално направление: „Енергетика”
3. Специалности: „Топлотехника”, „Топло и ядрена енергетика”, „Топлоенергетика”

Други изисквания:
1. Местоживеене в гр. Козлодуй или региона
2. Възможност за работа на смени

Предимства: 
1. Компютърна грамотност на добро потребителско  ниво при работа с MS Windows и Office приложения;
2. Познания по обща технология на блокове 5 и 6 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Ние предлагаме:
1. Работа на трудов договор за стажуване за срок от 12 месеца, с цел усвояване на практически умения в процеса на изпълнение на трудовите задължения 
2. Oтлични условия на труд и атмосфера за работа 
3. Конкурентно възнаграждение и атрактивен социален пакет 

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, моля, подайте Вашите документи до 20.05.2021 г. на е-mail: aec_podbor@npp.bg или на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в сградата на Дом на енергетика или в стая 112 в Учебно-тренировъчния център.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на тест за проверка на знанията от област „Топлотехника”, „Топло и ядрена енергетика” и ще бъдат уведомени на посочения в документите за кандидатстване телефон.
До участие в тест за проверка на знания/умения и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 (след 14:00 часа)

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле