Сервитьор

Обявата е валидна до 07.05.2021 г.

Рег. № ПЕ– 116/ 23.04.2021 г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира подбор за длъжността

Сервитьор

Дирекция “Икономика и финанси”, Управление “Допълнителни стопански дейности”,
Отдел “Социално битово и културно обслужване”, Ваканционно селище “Кранево”
( сезонна работа)

Вашите задължения:
Сервитьорът извършва дейностите по подготовка, обслужване, сервиране и отсервиране при спазване на технологичните правила и дискретност

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление (Главен инженер)
2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора, подписана собственоръчно (само за външни кандидати)
 
Основни изисквания:
1. Образование - средно 
2. Степен - общо
3. Професионален опит – за заемане на длъжността се изискват 1 година опит като сервитьор

Други изисквания:
1. Завършен курс за професионална квалификация за сервитьор
2. Ползване на английски или друг западен език
3. Работа с компютърни и други автоматизаирани системи за извършване на касова дейност
    

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, 
моля, подайте Вашите документи до 07.05.2021 г. на е-mail: aec_podbor@npp.bg; на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика, в стая 112 
в Учебно-тренировъчния център или при Управителя на Ваканционно селище “Кранево”, телефон: 0579/66474 и 0579/66475.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на среща събеседване и ще бъдат уведомени на посочения в документите за кандидатстване телефон.
До участие в среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 (след 14:00 часа)

 

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле