Дефектоскопист

Обявата е валидна до 14.05.2021 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. №  ПЕ - 122 / 29.04.2021 г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира обединен подбор за длъжност 

Дефектоскопист 
дирекция “Безопасност и качество”,  орган за контрол от вида С - Изпитвателен център “Диагностика и контрол”, сектор “Безразрушителен контрол”, група “Радиография и повърхностни методи на контрол”

Вашите задължения:
Дефектоскопистът извършва дейности свързани с радиографичния, капилярен и магнитно-прахов контрол. Организира дейности по контрола на индивидуалното дозово натораване.


Очакваме Вашите:
1.   Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление /Главен инженер)
2.    Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора, подписана собственоръчно (само за външни кандидати)
 
 Основни изисквания:
1. Образование - професионално
2.    Степен - средно
3.    Квалификация - монтьор или техник по специалности от професионални направления “Машиностроене, металообработване и металургия”, “Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства” 

Други изисквания:
1. Да притежава минимум ниво I по радиографичен метод на контрол, по визуален и по капилярен метод съгласно  изискванията на БДС EN ISO 9712 или еквивалентен стандарт  
2. Да притежава компютърна грамотност и работа с MS office 

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, 
моля, подайте Вашите документи до 14.05.2021 г. на е-mail: aec_podbor@npp.bg;на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика или в стая 112 
в Учебно-тренировъчния център.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на тест за проверка на знанията от областите: „математика”, „физика”, „безразрушително изпитване” и ще бъдат уведомени на посочения в документите за кандидатстване телефон.
До участие в тест за проверка на знания/умения и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 (след 14:00 часа)

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле