Оператор химично оборудване

Обявата е валидна до 25.06.2021 г.

Рег. №  ПЕ - 133 / 08.06.2021 г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира обединен подбор за длъжност
 
Оператор химично оборудване 
в дирекция “Производство”,  “Електропроизводство-2”, направление “Експлоатация”, отдел “Организация на експлоатационната дейност”, сектор “Експлоатация на химично оборудване”, група “Експлоатация”

Вашите задължения:
Операторът на химично оборудване:
- обслужващ водоподготвителната инсталация: обслужва машините, съоръженията и системите за предварително очистване на водата и осигурява приготвянето на разтвори от технически реагенти. Осъществява правилно и безопасно обслужване на комплекса от съоръжения за биологично пречистване на водите от контролираната зона и чиста зона, на каломаслоовителя и неутрализационните ями.
- обслужващ съоръженията в азотната станция и компресорно отделение: осъществява безопасно водене на технологичния режим при производство 
на газообразен азот, течен азот и сгъстен въздух.

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление /Главен инженер)
2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора, подписана собственоръчно (само за външни кандидати)
 
Основни изисквания:
1. Образование - професионално
2. Степен - средно
3. Квалификация – химик-технолог или химик-оператор по специалности от професионално направление „Химични продукти и технологии” или техник /монтьор/ от специалности „Ядрена енергетика” и „Топлоенергетика”
 
Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, моля, подайте Вашите документи до 25.06.2021 г. на е-mail: aec_podbor@npp.bg; на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика или в стая 112 в Учебно-тренировъчния център.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на тест за проверка на знанията от област: „Обща химия” ще бъдат уведомени на посочения в документите за 
кандидатстване телефон.
До участие в тест за проверка на знания/умения и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 (след 14:00 часа)

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле