Преводач

Обявата е валидна до 02.08.2021 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. № ПЕ – 138 / 14.06.2021 г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира обединен подбор за длъжност 
Преводач
в управление “Администрация и контрол”,
отдел “Организация на международни дейности и протокол”, сектор “Преводи”, група “Преводачи”

Вашите задължения:
Извършване на писмени и/или устни преводи от един език на друг, при вярно отразяване на оригинала, както и съпровождащи дейности, свързани с подготовката и осъществяването на превода.

Очакваме Вашите:
1.   Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление /Главен инженер)
2.    Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора, подписана собственоръчно 
(само за външни кандидати)
Основни изисквания:
1. Образователно-квалификационна степен – магистър
2. Професионално направление – “Приложна лингвистика”, (“Филология”- английска, немска, френска или руска)

Други изисквания:
1.  Да притежава компютърна грамотност на високо потребителско ниво (работа с Интернет и MS Office);
2. Много добро владеене на правилата за правопис и пунктуация на езика на превода и на оригинала;
3. Владеене на втори чужд език;
4. Компютърна грамотност за работа със софтуер за компютърно подпомогнат превод SDL Trados Studio.
 
Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, 
моля, подайте Вашите документи до 02.08.2021 г. на е-mail: aec_podbor@npp.bg; на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика или в стая 112 в Учебно-тренировъчния център. 
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени 
на тест за проверка на знанията от област: „Превод на специализирана документация”  ще бъдат уведомени на посочения в документите за кандидатстване телефон.
До участие в тест за проверка на знания/умения и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 (след 14:00 часа)

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле