ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТА

Обявата е валидна до 06.08.2021 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. № ПЕ – 159 / 22.07.2021 г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира обединен подбор за длъжност 
Инженер по ремонта
дирекция “Производство”, Електропроизводство-2, направление “Ремонт”, отдел “Изпълнение на ремонта”, цех “Системи за контрол и управление”, сектор “Системи за управление и защита, и радиационен контрол” - лаборатория “Аварийна и предупредителна защита”, сектор “Управляващи и информационни системи” - лаборатория “Системи за автоматично регулиране” - лаборатория “Хардуер Овейшън”, сектор "Технологични измервания и автоматика" - лаборатория "Дистанционно управление" и лаборатория "Релейна автоматика"
Вашите задължения:
Организира, поддържа и ремонтира оборудването на системите за управление и защита на реакторната установка, на управляващите и информационни системи или на съответната лаборатория.

Очакваме Вашите:
1.   Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление /Главен инженер)
2.    Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора, подписана собственоръчно 
(само за външни кандидати)
Основни изисквания:
1. Образователно-квалификационна степен – бакалавър
2. Професионални направления:
 “Енергетика”;
 “Електротехника, електроника и автоматика”;
 “Комуникационна и компютърна техника”; 
 “Информатика и компютърни науки”;
  “Химически науки”.
Други изисквания – компютърна грамотност;
 
Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, 
моля, подайте Вашите документи до 06.08.2021 г. на е-mail: aec_podbor@npp.bg; на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика или в стая 112 в 
Учебно-тренировъчния център. 
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени 
на тест за проверка на знанията от области: „Електротехника, електроника и физика”  ще бъдат уведомени на посочения в документите за кандидатстване телефон.
До участие в тест за проверка на знания/умения и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 (след 14:00 часа)

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле