СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

Обявата е валидна до 06.08.2021 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. № ПЕ – 161 / 22.07.2021 г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира обединен подбор за длъжност 
Системен администратор
в дирекция “Производство”, Електропроизводство-2, направление “Ремонт”,  отдел “Изпълнение на ремонта” , цех “Системи за контрол и управление”, сектор “Управляващи и информационни системи”, група “Цифрови системи за контрол и управление”, 
лаборатория “Софтуер Овейшън”
Вашите задължения:
Извършва контрол и поддръжка на работоспособността на софтуера и хардуера на КИУС “Ovation”. Оптимизира работата на мрежови устройства, сървъри, работни станции и контролери в системата. Променя при необходимост конфигурацията на системата, с цел подобряване или изменение на функциите на същата. 

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление /Главен инженер)
2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора, подписана собственоръчно 
(само за външни кандидати)
Основни изисквания:
1. Образователно-квалификационна степен - магистър
2. Професионално направление – “Електротехника, електроника и автоматика”, “Информатика и компютърни науки”
3. Професионален опит  - За заемане на длъжността се изисква три години трудов стаж в областта на информационните и управляващите технологии (опит в КИУС “ОVATION”)
Други изисквания:
1. Задълбочени познания в компютърните и мрежови технологии: хардуер и софтуер; програмиране на езици от високо ниво; задълбочено познание на информационни системи, операционни системи и MS Access; 
2. Ползване на английски език. 
Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, 
моля, подайте Вашите документи до 06.08.2021 г. на е-mail: aec_podbor@npp.bg; на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика или в стая 112 в 
Учебно-тренировъчния център. 
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени 
на тест за проверка на знанията от област: „Програмиране, автоматизация, компютърни системи и технологии”  ще бъдат уведомени на посочения в документите за кандидатстване телефон.
До участие в тест за проверка на знания/умения и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 (след 14:00 часа)

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле