ПОСТОЯНЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РАБОТА САМО ПО ПРИОРИТЕТНИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Обявата е валидна до 31.12.2023 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй

Рег.№ ПЕ- 5/ 18.01.2023 г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД обявява постоянен прием на документи за работа на неработещи в Дружеството лица, завършили висше образование по следните специалности:

1. „Ядрена енергетика“                                  
2. „Топло и ядрена енергетика“                                 
3. „Електроенергетика и електрообзавеждане“                 
4. „Топлотехника“                                         
5. „Хладилна и климатична техника“                         
6. „Електроснабдяване и електрообзавеждане“                 
7. „Електроника“                                         
8. „Автоматика, информационна и управляваща техника“  
9. „Компютърно управление и автоматизация“                 
10. „Машиностроителна техника и технологии“                 
11. „Машиностроене и уредостроене“                         
12. „Хидравлична и пневматична техника“                         
13. „Инженерна физика“                                         
14. „Физика“                                                 
15. „Приложна ядрена физика“                                 
16. „Ядренофизични методи“
17. „Ядрена енергетика и технологии“
18. „Ядрена химия“
19. „Химия“
20. „Радиохимия“
21. „Радиохимия и радиоекология“
22. „Органична химия“
23. „Инженерна химия и съвременни материали“
24. „Материалознание“
25. „Химия и екология“
26. „Химични технологии“
27. „Електрохимични технологии и защита от корозия“
28. „Химично инженерство“
29. „Неорганични вещества“
30. „Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии“

Лицата, притежаващи диплома за висше образование по специалност от обявените, могат да заявяват своето желание за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като изпращат следните документи:
1. Мотивационно писмо, в което да бъде посочен Рег.№ ПЕ- 5/ 18.01.2023 г. ;
2. Автобиография по образец;
3. Копия на документи за завършено образование по посочените  специалности;
4. Копия на документи за допълнителни квалификации;
5. Декларация за съгласие за обработване на лични данни  по образец;
6. Препоръка от бивш работодател – при възможност. 

Уведомяваме Ви, че получените от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД документи се използват за целите на подбор в рамките на една година, считано от датата на подаването им.
Документите се приемат на: е-mail: [email protected]
или на пощенски адрес: 3321 гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, за Дирекция ПиУТЦ, у-ние „Персонал“, отдел „Планиране и подбор на персонала“, сектор „Подбор“,
телефон за контакти: 0973/7-35-04

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле