ПОСТОЯНЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РАБОТА САМО ПО ПРИОРИТЕТНИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Обявата е валидна до 30.12.2023 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй

Рег.№ ПЕ-5 / 21.01.2022 г.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД обявява постоянен прием на документи за работа на неработещи в Дружеството лица, завършили висше образование степен бакалавър или магистър по следните специалности:
1.Ядрена енергетика     
2.Топло и ядрена енергетика    
3.Електроенергетика и електрообзавеждане  
4.Топлотехника      
5.Хладилна и климатична техника    
6.Електроснабдяване и електрообзавеждане  
7.Електроника      
8.Автоматика, информационна и управляваща техника 
9.Компютърно управление и автоматизация   
10.Машиностроителна техника и технологии  
11.Машиностроене и уредостроене    
12.Хидравлична и пневматична техника   
13.Инженерна физика     
14.Физика      
15.Приложна ядрена физика
16.Ядренофизични методи
17.Ядрена енергетика и технологии
18.Ядрена химия 
19.Химия
20.Радиохимия
21.Радиохимия и радиоекология
22.Органична химия
23.Инженерна химия и съвременни материали
24.Материалознание
25.Химия и екология
26.Химични технологии
27.Електрохимични технологии и защита от корозия
28.Химично инженерство
29.Неорганични вещества
30.Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии

Лицата, притежаващи диплома за висше образование степен бакалавър или магистър по специалност от обявените могат да заявяват своето желание за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като изпращат следните документи:
1.Мотивационно писмо
2.Автобиография по образец
3.Копия на документи за завършено образование по посочените  специалности
4.Копия на документи за допълнителни квалификации.
5.Декларация за съгласие за обработване на лични данни  по образец 

Документите се приемат на:
е-mail: [email protected] или на пощенски адрес: 3321 гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, (за отдел ППП, сектор ППиПФИ)
телефон за контакти: 0973/7-35-04

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле