Диагностика и контрол

Орган за контрол от вида С – Изпитвателен център „Диагностика и контрол” -ОКС – ИЦ ДиК, Дирекция „Безопасност и качество” към „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е самостоятелно териториално и функционално обособено звено в структурата на Еднолично акционерно дружеството “АЕЦ Козлодуй” - гр. Козлодуй

ОКС – ИЦ ДиК е акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от Изпълнителна Агенция „Българска Служба за Акредитация” със Сертификат за акредитация № 290 валиден до 31.03.2026 година и извършва контрол:

  • Визуален и измервателен контрол (VT);
  • Контрол с проникващи течности (PT);
  • Радиографичен контрол (RT);
  • Ултразвуков контрол (UT);
  • Вихровотоков контрол (ET);
  • Термовизионен контрол;
  • Контрол с металографски методи;
  • Контрол със спектрални методи;
  • Контрол на твърдост.

Контакти  Заповед БСА за акредитация  Сертификат за акредитация  Процедура по качество_84.СУ.00.ИК.277  Процедура по качество заявки, програми и договори за контрол_ЦДК.УК.ПК.03-01  Процедура по качество жалби и възражения