Основен елемент в организационната политика на АЕЦ „Козлодуй“ е поддържането на висока култура на безопасност. Тя представлява съвкупност от характеристики на организацията и поведението на отделните лица в нея, които показват, че всички въпроси, свързани с безопасността, са от първостепенна важност и получават внимание, съответстващо на тяхната значимост.

 

Поддържането и повишаването на културата на безопасност се постига чрез систематични и дългосрочни действия, включващи периодично оценяване, планиране на мерки за повишаване, ангажиране на всички работещи за активно участие в тези дейности и създаване на нагласа за отговорно лично отношение.

Извеждането на безопасността като основен приоритет, ангажираността и личния принос за осигуряване на безопасността, личната отговорност, стремежът към усъвършенстване и усвояване на знания са ключови елементи на културата на безопасност на Дружеството. Специален акцент се поставя върху развитието на ценностната система, личния пример на ръководителите и приноса на всеки член на екипа.