Съобщение

Във връзка с приетите и влезли в сила Закон за публичните предприятия (ЗПП) и Правилник за прилагане на ЗПП (ППЗПП), на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) са възложени функциите на звено, което осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия. За тази цел АППК е създала електронно-информационна система за публичните предприятия, където информацията за Финансовите отчети е публично достъпна.

АППК | Начало (government.bg)