Радиоекологичен мониторинг

Обособената Лаборатория за изпитване „Радиоекологичен мониторинг” (ЛИ-РМ) към отдел РМ, Управление „Безопасност”, Дирекция „Безопасност и качество” извършва следните дейности:

  • Радиологично изпитване на проби от: аерозоли, газоаерозолни емисии, атмосферни отлагания, почви, дънни утайки, вода, растения и растителни продукти (трева, житни култури, фуражи), мляко и млечни продукти, риба (месо и кости) и др. биоматериали.
  • Вземане на проби от: почви, дънни утайки, маслодайни семена, растителност, зърнено-житни и фуражни култури, води, въздух.

Контакти  Заповед БСА за акредитация  Сертификат за акредитация Жалби и възражения