Екологични оценки

Годишен доклад по наблюдение и контрол на въздействието на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на зона за превантивни мерки (ЗПЗМ) около АЕЦ “Козлодуй” върху околната среда за 2022 г.

Обобщена справка за съответствието на проекта на СПУП с основните резултати и препоръки в доклада за екологична оценка (ЕО) на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) около АЕЦ “Козлодуй”, изготвена в съответствие с чл. 29 ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми.

Становище по екологична оценка за съгласуване на “Специализиран подробен устройствен план на зона за превантивни и защитни мерки около АЕЦ “Козлодуй”.

Решение № ЕО – 3/2012 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка