Още в процеса на проектиране на АЕЦ „Козлодуй”, експлоатираща реактори тип ВВЕР – доказано надеждни в процеса на работа, са извършени анализи на възможните аварийни ситуации и са предприети всички необходими мерки за недопускането им. Въпреки ниската вероятност за възникване, в централата са предвидени необходимите:

 • административно − правни взаимоотношения между вътрешните и външните аварийни екипи; 
 • организационно − техническите мерки и средства, необходими за работоспособността на аварийните екипи;
 • организационни мероприятия и човешки ресурси за изпълнение на определените в нормативните документи мерки и задачи за защита на персонала и населението;
 • финансово и логистично обезпечаване на аварийните екипи и персонала;
 • критерии за въвеждане, провеждане и отмяна на необходимите защитни мерки за защита на персонала и населението в случай на ядрена или радиационна авария;
 • мерки за предотвратяване на замърсяване на околната среда.

Организационно-техническите мероприятия са регламентирани в Авариен план, разработен в съответствие с националното законодателство и с изискванията на Международната агенция по атомна енергия и Световната асоциация на ядрените оператори.

За поддържане на готовността на персонала за реагиране в случаи на аварийни ситуации, ежегодно в АЕЦ „Козлодуй” се провеждат учения и тренировки, в които се проверява и повишава подготвеността на аварийните екипи и персонала. В ученията се отработва координацията за провеждането на съвместни действия между аварийните екипи на АЕЦ с:

 • ръководствата на регионалните аварийни структури на общини Козлодуй и Мизия;
 • областни дирекции на „Пожарна безопасност и защита на населението” − Враца и Монтана;
 • на национално ниво - Агенцията за ядрено регулиране, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН) към Министерството на вътрешните работи, Министерството на енергетиката и др.

Тук може да намерите информация за мерките за защита и правилата за поведение на населението при повишена радиоактивност.

 

Информация по чл. 116д ал.1 от Закон за опазване на околната среда

АЕЦ „Козлодуй”, като оператор на предприятие, в което са налични опасни вещества, попада в обхвата на глава седма, раздел I от Закон за опазване на околната среда и е класифицирана като предприятие с  Висок рисков потенциал по отношение на съхранението на хидразин хидрат. 

С цел постигане максимално високо ниво на защита на живота и здравето на хората и околната среда в АЕЦ „Козлодуй” е разработен „Авариен план за провеждане на спасителни и неотложно аварийно-възстановителни работи  при  бедствия и аварии на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в резултат от дейности с опасни химически вещества и смеси (ОХВиС)”. Този план е част от Аварийният план на Дружеството и въз основа на него е разработен и Аварийният план на община Козлодуй. 

Целта на аварийния план е да създаде организация, гарантираща:

 • осигуряване на контрол и ограничаване на последствията от аварии, така че да се сведе до минимум въздействието им и да се ограничат неблагоприятните въздействия върху човешкото здраве, околната среда и имуществото;
 • прилагане на мерки, необходими за защита на човешкото здраве и околната среда от въздействието на големи аварии;
 • съобщаване на необходимата информация на обществеността и осигуряване на ефективна комуникация между компетентните органи и оператора;
 • осигуряване възстановяването и почистването на околната среда около предприятието и/или съоръжението след голяма авария.

Мерките за ограничаване на опасните фактори на авариите, ликвидирането на последствията от тях и защитата на персонала са подробно разгледани в Аварийния план на АЕЦ “Козлодуй”.