Поддържането на високо ниво на безопасност на българската атомна електроцентрала, в съответствие със съвременните международни стандарти и критерии, се осъществява чрез прилагане на най-добрите световни практики. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД поддържа постоянен обмен на информация и експлоатационен опит, като работи в тясно сътрудничество с редица международни организации и водещи компании в ядрената енергетика.

 

Световната асоциация на ядрените оператори (WANO)

WANO е световна асоциация на ядрените оператори, която е създадена на 15 май 1989 г. Мисията на WANO е - максимално да повишава безопасността и надеждността на АЕЦ в целия свят, прилагайки съвместни усилия за оценка, сравнения с най-добрите достижения и подобряване на експлоатацията посредством взаимна поддръжка, обмен на информация и използване на положителния опит. WANO обединява всички оператори на ядрени мощности по света и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД участва активно във всичките ѝ програми от нейното създаване.

 

Международна агенция за атомна енергия (МААЕ)

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е световният център за сътрудничество в ядрената област. Тя е създадена като световна организация „Атоми за мир” през 1957 г. в рамките на страните членки на ООН. Агенцията работи със страните, членуващи в нея, както и с множество партньори по света, за да съдейства за безопасни, сигурни и мирни ядрени технологии. Трите основни насоки на работата на Агенцията са ядрена верификация и сигурност, безопасност и обмен на технологии.

Контактите с МААЕ се извършват чрез Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). България сътрудничи с МААЕ основно чрез национални и регионални проекти от програмите за Техническо сътрудничество на Департамента за Техническо сътрудничество. По отделни проекти взаимодействие се осъществява и с Департаментите по Ядрена безопасност и сигурност, Ядрена енергетика и Департамента по ядрени науки и приложения. Инспектори от Департамента по Гаранциите извършват редовни проверки за съответствието на деклариран и наличен ядрен материал в ядрените съоръжения на България.

 

АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ (АЯЕ) КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР)

Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) е междуправителствена агенция, действаща в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) със седалище в Париж, Франция. Мисията на АЯЕ е да подпомогне посредством международно сътрудничество своите държави-членки в поддържането и по-нататъшното развитие на научните, технологичните и правните основи, необходими за безопасно, щадящо околната среда и икономично използване на ядрената енергия за мирни цели.

България е 34-я член на АЯЕ от 01 януари 2021 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД осъществява членството си чрез Министерството на енергетиката.

 

ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЛЪЧВАНЕ (ISOE)

Информационната система за професионално облъчване (ISOE) е създадена през 1992 г., за да осигури форум за специалисти по радиационна защита от лицензианти за производство на ядрена електроенергия и национални регулаторни органи по света за споделяне на експлоатационен опит за намаляване на професионалното облъчване, и информация за оптимизиране на радиационната защита в атомните централи. Към декември 2022 г. в ISOE членуват 77 лицензианти за производство на ядрена електроенергия в 31 държави, както и 27 регулаторни органи от 25 държави.

Базата данни ISOE включва информация за професионално облъчване за 351 работещи блока, 70 блока изведени от експлоатация и 16 блока в процес на изграждане и/или въвеждане в експлоатация.

Целта на Информационната система за професионално облъчване (ISOE) е да подобри управлението на професионалното облъчване в атомните електроцентрали посредством обмен на обширна и редовно актуализирана информация, данни и опит относно методите за оптимизиране на професионалната радиологична защита.

Спонсорира се съвместно от Агенцията за ядрена енергия на ОИСР (АЯЕ/ОИСР) и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

nucleareurope

(FORATOM се преименува на nucleareurope)

nucleareurope е европейският ядрен форум, който се занимава с координиране на дейностите между своите членове; насърчаване на обмяната на технически опит между различните страни; разпространяване на информация сред ядрената общност; и насърчаване подобряването на добрите практики в ядрените централи. 

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД участва в дейностите на nucleareurope чрез „Български атомен форум” (БУЛАТОМ) в различни работни групи. По този начин българските представители участват в изготвянето на общите позиции на цялата ядрена индустрия в Европа по всеки един въпрос и в представянето им пред Европейските институции. Въпросите, които се разглеждат и дискутират, обхващат всички въпроси, свързани с ядрената енергетика, като предложенията, разработени там, са много полезни както на ниво nucleareurope, така и на ниво ядрена индустрия на България.

 

Инициативата ENISS на nucleareurope

(nucleareurope – ENISS Initiative)

Инициативата ENISS (European Nuclear Installation Safety Standards) на nucleareurope (FORATOM) предоставя на ядрената индустрия платформа за обмяна на информация относно дейностите на националните и европейските регулаторни органи, изразява възгледите им и осигурява експертен опит по всички аспекти свързани с международните стандарти по безопасност. АЕЦ „Козлодуй” е член на инициативата ENISS от април 2011 г.

Участието в ENISS дава възможност да бъде отчетено мнението на АЕЦ „Козлодуй” като оператор при вземане на редица важни решения за ядрената индустрия и ни предоставя ценна информация за предстоящо въвеждане на документи на МААЕ и WENRA и възможност за вземане на решения преди окончателното им въвеждане.

 

СЕС – СВЕТОВНИЯТ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ 

(WEC – WORLD ENERGY COUNCIL)

Световният енергиен съвет (СЕС) е неправителствена организация с нестопанска цел и е най-важната глобална енергийна организация в света от създаването си през 1923 г. В него членуват комитети от над 90 страни, сред които и повечето от най-големите производители и потребители на енергия. 80-годишната организация е призната от ООН и се занимава с всички видове енергия – от въглища, мазут, природен газ, вода, възобновяеми източници, ядрена и др. Седалището на СЕС е в Лондон.

Всички членове на СЕС трябва да се присъединят чрез съответния национален комитет от тяхната страна. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД участва в дейностите на СЕС чрез Националния комитет на България в СЕС (НКБСЕС).

 

ГЛОБАЛЕН ДОГОВОР НА ООН
(UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT)
Глобалният договор на ООН е доброволна инициатива на Обединените нации за насърчаване на бизнеса в световен мащаб да възприема устойчиви и социалноотговорни политики и да докладва за тяхното изпълнение. Обявена е официално на 31 януари 1999 г. от Генералния секретар на ООН Кофи Анан, а стартира своята дейност на 26 юли 2000 г.

Визията на организацията цели постигане на устойчива световна икономика, която осигурява трайни ползи за хората, общностите и пазарите. За реализиране на тази визия, инициативата има за цел да:
∙ Интегрира 10-те принципа на Глобалния договор на ООН в бизнес стратегии и операции по цял свят;
∙ Насърчава инициативите на бизнеса в подкрепа на целите на ООН, с акцент върху съвместната работа и колективните действия.

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД участва в дейностите на Глобалния договор на ООН чрез Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Тя функционира като част от глобалната мрежа и обединява отговорните компании за създаване на колективни проекти с обществена значимост, които имат положителен ефект върху устойчивото развитие на бизнеса и обществото. Мрежата работи за постигане на ново ниво на Корпоративна Социална Отговорност – КСО 2.0 или Колективна Социална Отговорност.

 

ИНСТИТУТ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

(ATOMIC ENERGY RESEARCH INSTITUTE), БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ

Atomic Energy Research (AER) е организация за сътрудничество в областта на неутронната физика, физика на реактора, проектиране на активната зона, управление на ядреногоривния цикъл, системи за мониторинг на активната зона, изследване и анализи на безопасността на реакторите тип ВВЕР. В рамките на организацията AER се провеждат пресмятания на моделни задачи, които се използват за независима валидация на програмите и методиките, които се използват за пресмятане на неутронно-физичните характеристики на активната зона, термохидравличните анализи на безопасността, радиационните характеристики и остатъчното енергоотделяне на облъчено ядрено гориво. Целта на AER е развитие на сътрудничеството и обмяната на опит между специалистите от атомните централи и ядрените институти на страните, експлоатиращи реактори тип ВВЕР – Русия, Украйна, Чехия, Словакия, Унгария, Финландия, Германия, България. АЕЦ „Козлодуй”, чрез своите специалисти по реакторно-физични пресмятания, е редовен и активен участник в дейностите на организацията AER вече над 30 години. От българска страна освен АЕЦ „Козлодуй”, член на AER е и Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН. В рамките на всяка година се провеждат симпозиуми и се издава Сборник с докладите на специалистите.