АЕЦ „Козлодуй” е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това, заедно с високата експлоатационна безопасност и надеждните доставки на електроенергия, определя нейната роля като ключов фактор за стабилността на националната електроенергийна система и за енергийната сигурност на страната.

АЕЦ „Козлодуй” има значителна роля и за стартирането на процеса на либерализация на енергийния пазар в България като първата компания, регистрирала сделка за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени. Дружеството е предпочитан бизнес партньор за широк кръг пазарни участници, опериращи както в страната, така и на регионалните пазари.

БЕЗОПАСНОСТ

На площадката на АЕЦ „Козлодуй” са изградени 6 енергийни блока с обща електрическа мощност 3760 MW, оборудвани с реактори с вода под налягане, които са най-често използваните в света. Към настоящия момент „АЕЦ Козлодуй” ЕАД експлоатира два ядрени енергийни блока – 5 и 6 блок с реактори тип ВВЕР-1000, и две хранилища за съхранение на отработено ядрено гориво (ОЯГ) – хранилище за ОЯГ с технология за съхранение под вода и хранилище за сухо съхранение на ОЯГ.

 
Блок Блок 5 Блок 6
Технология Реактор с вода под налягане Реактор с вода под налягане
Тип ВВЕР-1000 ВВЕР-1000
Въведен в експлоатация 1987 г. 1991 г.
Лицензия за експлоатация 06.11.2027 г. 03.10.2029 г.

Безопасността на АЕЦ „Козлодуй” е основен приоритет и е обект на независим държавен надзор, извършван от Агенцията за ядрено регулиране. В резултат на проведените през последните години мисии и партньорски проверки от екипи на Международната агенция за атомна енергия, на Световната асоциация на ядрените оператори (ВАНО), от Групата по атомните въпроси към Съвета на ЕС и др., АЕЦ „Козлодуй” получи висока оценка и международно признание по отношение на осигуряването на ядрената безопасност и може успешно да се сравнява с най-добрите атомни електроцентрали в света.

ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

АЕЦ „Козлодуй”, чието мото е „Енергия за чиста природа”, има значима роля в борбата с климатичните изменения и реален принос за постигане на екологичните цели за декарбонизация. Производството на електрическа енергия от АЕЦ практически не генерира парникови газове и има съществен екологичен принос за опазването на околната среда. От въвеждането в експлоатация на 1 блок на АЕЦ „Козлодуй” до края на 2023 г., атомната електроцентрала е произвела 699 802 363 MWh електроенергия. Това е предотвратило освобождаването на около 827 799 хиляди тона емисии на CO2 в околната среда.

Само за 2023 г. електропроизводството на АЕЦ „Козлодуй” е спестило на населението и околната среда вредното въздействие на над 18.10 млн. тона въглероден диоксид (CO2), 37 хил. тона серен диоксид (SO2), 13 хил. тона азотни оксиди (NOх) и 300 тона прах, съдържащ естествена радиоактивност.

През 2018 г.  АЕЦ „Козлодуй” получи престижно отличие в Националния конкурс „Най-зелените компании в България” в категорията „Енергетика, воден сектор”. През 2019 г. в същия конкурс атомната централа отново бе отличена в категория „Зелена инициатива” за екологичната й роля и последователна политика по опазване на околната среда и за рационално използване на природните ресурси с цел защита и съхранение на екосистемите и здравето на хората. През 2019 г. АЕЦ „Козлодуй” е носител и на наградата „Кубратов меч” на Индустриален клъстер „Електромобили” за принос в развитието на електрическата мобилност на България.

 

 

 

 

 

 

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

В АЕЦ „Козлодуй” последователно се прилагат отговорни бизнес практики в сферата на правата на човека, трудовите норми, опазването на околната среда и борбата с корупцията. Редица конкретни дейности/програми са насочени към усъвършенстване на човешкия капитал, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, бъдещето на региона и опазването на околната среда. С това атомната централа, която членува в Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, активно подкрепя ценностите, издигнати като основни принципи в Договора.

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА 

 2021   2020   2019   2018   2017/2016

 

Принципи