„АЕЦ Козлодуй” ЕАД е еднолично акционерно дружество с едноличен собственик на капитала „Български Енергиен Холдинг” ЕАД.
Управлението на компанията се осъществява от Съвет на директорите и от изпълнителен директор.