ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ДОСТАВЕНАТА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ЗА НОЕМВРИ 2020 Г.

30.12.2020

През месец ноември 2020 г. атомната централа е доставила до клиентите си 5 834,254 мегаватчаса топлинна енергия – с 28% повече спрямо количеството, доставено през ноември 2019 г., когато потребителите са получили 4 562,245 мегаватчаса топлоенергия.

Причините за повишението в доставяните обеми са свързани с обективни фактори. През ноември 2020 г. по данни на Националния институт по метеорология и хидрология е отчетена с около 1,7 градуса по-ниска външна средномесечна температура в сравнение с аналогичния период на миналата година. Влияние оказва и по-дългият период на топлоснабдяване – през ноември 2020 г. е осигурено отопление през целия месец, докато през ноември 2019 г. клиентите са ползвали топлинна енергия само 23 дни.

Всички потребители на топлоенергия, които биха искали да постигнат по-висока ефективност и оптимизиране на разходите, без да нарушават топлинния комфорт в домовете си, могат да видят препоръки за разумно управление на топлинната енергия на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=BjsO-4bYbUQ&t=15s.