ПОЗИЦИЯ

04.11.2021

Във връзка с тиражираните в публичното пространство неверни и манипулативни твърдения, свързани с предсрочния пуск на 6 блок, заявяваме следното:

 

Категорично отхвърляме като неверни и манипулативни тиражираните в публичното пространство коментари относно пуска на 6 енергоблок на АЕЦ „Козлодуй” след планов годишен ремонт. Възразяваме срещу всички твърдения и внушенията за непазарно поведение от страна на Дружеството, както и срещу това, че с предсрочния пуск на блока, цитираме: „АЕЦ извърши гавра с всички потребители на електрическа енергия в България”. 

Фактите:

  • Пусковите операции след планов годишен ремонт продължават почти десет денонощия. Извършва се голям обем задължителни проверки и изпитания на оборудването и технологичните системи. По предварително утвърдена програма и стриктен график се изпълняват операции до пълно потвърждаване на техническата готовност на системите и съоръженията. След тяхното приключване се пристъпва към включване на генератора и паралел с енергийната система. Сложността на съоръженията и системите налагат с приоритет да са резултатите от проверките на работоспособността на блока, а не срокът за търговия в един от борсовите сегменти (13 часа).    
  • Пускът на генератора е регистриран в 01:41 ч. на 01.11.2021 г. Този факт доказва, че е невъзможно предишния ден, на 31.10.2021 г., АЕЦ „Козлодуй” да е задържала енергия и с това да е повлияла на ценовите нива на „Ден напред”. Задържане на мощност могат да си позволят централи с динамични характеристики като ВЕЦ, но не и ядрена мощност, която към онзи момент дори не е включена към електроенергийната система. За ден на доставка 01.11.2021 г. на пазара „Ден напред” АЕЦ „Козлодуй” е предоставила същите количества електрическа енергия, както и през последните дни на месец октомври. От борсовите резултати е видно, че клиринговите цени са варирали към все по-високи нива. Внушението, че АЕЦ „Козлодуй” определя и влияе на цените на рисков и силно волатилен почасов пазар като пазар „Ден напред” във вреда на бизнеса, са категорично несъстоятелни и манипулативни.

Предварителното обявяване на намерение за пуск, което впоследствие по технически причини може да бъде забавено и да не се осъществи, би причинило на пазара значителни щети. 

Съгласно изискванията на REMIT, отразени и в Правилата за работа на организирания борсов пазар се изисква публикуване на съобщение в унифициран формат на интернет сайта на БНЕБ ЕАД в срок до 1 час след настъпване на събитието. Информацията за пуска на 6 енергоблок своевременно е оповестена на интернет сайта на БНЕБ ЕАД (Раздел Пазарен надзор, Спешни съобщения за пазара) в 02:24 ч. на 01.11.2021 г., т.е. 43 минути след включване на генератора. Същата информация е публикувана и на интернет сайта на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД (секция REMIT), изпратено е и съобщение до ЕСО ЕАД.

  • Твърдението, че към 17:00 ч. на 31.10.2021 г., т.е. преди пуска на блока, АЕЦ „Козлодуй” е продавала на пазара „В рамките на деня” по 200 MW на цени под пазар „Ден напред”, е невярно. Това не са сделки на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Всяка сключена сделка през платформата на БНЕБ има свой уникален идентификационен номер и час на сключване, така че информацията в пълен обем е налична при борсовия оператор и е напълно доказуема. Продажбите на електроенергията, с които е обезпечено натоварването на блока, са започнали след неговия пуск в първия достъпен час за търговия, а именно 4:00 часа българско време, и са продължили до края на денонощието. Всякакви други действия, свързани с предварителни пазарни реализации, биха били рискови за Дружеството. Действително търгуваните обеми за повечето часове от 1 ноември бележат ръст спрямо предходни дни, но твърдението, че АЕЦ „Козлодуй” е продавала 200 MW преди да се пусне 6 блок, е чиста спекулация.
  • Невярно е и твърдението, че продажбите на АЕЦ „Козлодуй” са достигали 1000 MW. Тази мощност блокът достигна едва към 16:00 ч. на следващия ден, 02.11.2021 г., т.е. търгуваните обеми са значително по-малки.
  • Невярно е и внушението, че, цитираме: „блок 6 бе ‘изнесен’ тази нощ, и бяха субсидирани чужди търговски участници, вместо български”. С оглед спецификата на този екран за търговия до сключване на сделката не е ясно чия е насрещната оферта. Едва след сключването на сделките се визуализират единствено националните флагове на пазарните зони, без имената на търговските дружества. Немалък обем сделки са сключени и с пазарна зона България. 

 

В заключение – цялата тиражирана информация по отношение на търговската дейност на АЕЦ „Козлодуй” е поднесена в публичното пространство изключително манипулативно и некоректно, внушава недоверие, злонамерено уврежда имиджа на Дружеството и именно това е „гавра”, но е гавра и подигравка с усилията на над шест хиляди и двеста души, осъществили със себеотдаденост и дисциплина, при спазване на всички мерки за безопасност, плановия годишен ремонт (ПГР) на 6-ти енергоблок и дали възможност блокът да бъде пуснат 5 дни предсрочно, с което бяха осигурени допълнителни количества електроенергия – над 100 000 МВтч.

 

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД си запазва правото да предприеме всички предвидени от закона действия за защита на авторитета и доброто име на Дружеството.