ПОЗИЦИЯ

06.12.2021

Във връзка с продължаващото тиражиране на неверни и манипулативни твърдения относно предсрочния пуск на 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“ след планов годишен ремонт, заявяваме следното:

На 04.11.2021 г. на сайта на компанията е оповестена официалната позиция на АЕЦ „Козлодуй“ по темата, подкрепена с факти, които са публични и могат да бъдат проверени от всички заинтересовани лица. Въпреки това продължават твърденията за извършени манипулации за милиони и за укриване на вътрешна информация, базирани този път на часа на актуализиране на данните в платформата за прозрачност на ENTSO-E (07:39 CET на 01.11.2021 г.) – интернет сайта на мрежовите оператори в ЕС.

Това не отговаря на истината, тъй като АЕЦ „Козлодуй“ не само не е задължена, тя няма достъп за публикуване на информация на тази платформа. В РЕГЛАМЕНТ (EC) № 543/2013, РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №  714/2009, РЕГЛАМЕНТ (EC) № 943/2019 ясно са дефинирани обемът от данни, сроковете и задължените за публикуването лица.

Задълженията на АЕЦ „Козлодуй“ като търговски участник в пазара на електрическа енергия са определени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, които са отразени в Правилата за работа на организиран борсов пазар. Съгласно тях до 1 час от настъпване на събитие с влияние върху пазара търговските участници са длъжни да публикуват информацията, и това задължение атомната централа е изпълнила в пълен обем и в срок чрез задължителните информационни канали.

Твърденията, че седем часа е укривана вътрешна информация, в резултат на което е облагодетелствана определена фирма, са неверни. Те говорят за липсата на каквато и да била експертна компетентност както по европейската и националната законодателна рамка, свързана с пазара на електрическа енергия, така и по основополагащи принципи за работа на отделните борсови сегменти.

Още по-тревожни и също така неверни са изказаните твърдения за съкратени обеми на планираните ремонтни дейности на блок 6. Най-отговорно искаме да уверим широката общественост, че след плановия годишен ремонт, преди блокът да бъде пуснат, е извършена обстойна проверка от Агенцията за ядрено регулиране, която завърши без констатирани забележки. В резултат на създадената организация всички планирани дейности са изпълнени в пълен обем. Едва след това пускът на блока е възможен. До края на годината се очаква произведената електрическа енергия да е на нивото от предходните години, с което АЕЦ „Козлодуй“ допринася за минимизиране на негативните ефекти от ценовия шок.

Остро възразяваме срещу всякакви опити за целенасочено манипулиране на общественото мнение и нагнетяване на социално напрежение, още повече в условията на сложната ситуация с растящите цени на електрическата енергия в региона и Европа. Няма да допуснем въвличането на АЕЦ „Козлодуй“ в подобни дирижирани сценарии с користни цели.

Държим да подчертаем, че АЕЦ „Козлодуй“ като производител на електрическа енергия, опериращ изцяло в пазарна среда, се отнася с изключително висока отговорност както към дейностите, свързани с осигуряване на безопасността и надеждното производство, така и към търговската дейност. Категорично заявяваме, че всички действия на АЕЦ „Козлодуй“ при пуска на 6 блок са логични, последователни, пазарно ориентирани и законово регламентирани.