МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕБЕН КУРС НА МААЕ

23.06.2023

27 експерти от Електропроизводство – 2, управление „Общостанционни съоръжения” и дирекция „Безопасност и качество” взеха участие в учебен курс, организиран от дирекция „Ядрена безопасност и сигурност” на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Домакин на събитието, което се проведе в гр. София от 19 до 22 юни, бе Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Наред с представителите на АЕЦ „Козлодуй” в работата на семинара се включиха специалисти и от други организации от атомния отрасъл на България – „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, Национален център по радиобиология и радиационна защита към Министерство на здравеопазването, инженерингови компании и АЯР.

Темата на събитието – „Преглед на стандартите за безопасност на МААЕ”, бе представена от лектори от Международната агенция. Разгледани бяха историята, обхватът и структурата на стандартите за безопасност, фундаменталните принципи, правната и регулаторната рамка на безопасността, информационните ресурси на МААЕ, свързани с разглежданите въпроси, както и различни аспекти на безопасността – радиационна защита, аварийна готовност, лидерство и управление, оценки и анализи и др. Изложени бяха изискванията към безопасността в отделните жизнени етапи на атомните централи – при въвеждане в експлоатация на нови ядрени мощности, в периода на тяхното функциониране и при извеждането им от експлоатация, както и специфичните стандарти за изследователски реактори, съоръжения, работещи в ядрено-горивния цикъл, и транспорт на ядрени и радиоактивни вещества.

Специално внимание бе отделено на приключилата в края на март тази година техническа мисия на Международната агенция за атомна енергия, която извърши преглед на вероятностния анализ на безопасността (ВАБ), ниво 1, на 5 и 6 блок на българската атомна електроцентрала. Представени бяха констатациите на проверяващите от Агенцията за постигнатото съответствие на ВАБ, ниво 1, на АЕЦ „Козлодуй” със стандартите за безопасност на МААЕ и международно признатите добри практики.

След приключване на учебния курс част от лекторите посетиха атомната централа на 23 юни. В рамките на техническия тур те разгледаха командната и машинната зала, системите за безопасност и дизелгенераторна станция на шести енергоблок, както и Пълномащабния симулатор за блокове с реактори тип ВВЕР-1000 в Учебно-тренировъчния център.