РАДИАЦИОННИЯТ ГАМА-ФОН ОКОЛО АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” Е НОРМАЛЕН

26.11.2023

Във връзка с медийни публикации относно отчетено пoвишeниe нa paдиaциoнния фoн от една oт измepвaтeлнитe cтaнции в Румъния, като в същото време cтaнциитe в paйoнa до АЕЦ „Козлодуй” нe oтчитaт yвeличeниe, държим да информираме българската общественост, че няма повод за безпокойство.
Нормални стойности, типични за естествения гама-фон в региона, се отчитат и към момента в контролираните точки от площадката на АЕЦ „Козлодуй” и 100-километровата зона около централата на българска територия.
Данните от автоматизираната система за мониторинг се визуализират на информационни табла в населените места от района и в реално време се предават в атомната централа, откъдето се трансферират в Изпълнителната агенция по околна среда и Агенцията за ядрено регулиране.
Обект на постоянен мониторинг са радиационните параметри на основни компоненти на околната среда (въздух, води, почва, растителност, селскостопанска продукция). Всички изследвания се изпълняват по утвърдени валидирани методи за измервания и анализ. Дейностите са напълно хармонизирани с изискванията на чл. 35 от Договора Евратом, Препоръка 2000/473/Евратом и документите на МААЕ.