НОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” С ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

25.04.2024

На 24 април изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй” Валентин Николов и ректорът на Техническия университет – Габрово, професор д-р инж. Илия Железаров, подписаха споразумение за сътрудничество между атомната централа и висшето учебно заведение, с което се поставя ново начало на съвместните дейности в областта на обучението и научните изследвания.
Целта на споразумението, сключено за период от 5 години, е да бъдат създадени условия за реализация на редица инициативи в областта на иновациите, приложните изследвания и образованието в българския енергиен сектор. С установеното партньорство ще продължи развитието на успешните образователни практики за обучение на студенти, които работят в централата, в образователно-квалификационни степени „Бакалавър” и „Магистър” в Техническия университет – Габрово. Специално внимание се обръща и на възможностите за обучение в образователна и научна степен „Доктор”.
Сътрудничеството с висшите учебни заведения е важна част от последователните действия на АЕЦ „Козлодуй” за подготовка на висококвалифицирани специалисти, които да работят за развитието на ядрената енергетика на България.