Актуализация на вероятностен анализ на безопасността (ВАБ), ниво 1 за пълна мощност, за ниска мощност и за спрян реактор на блокове 5 и 6 и разширяване на обхвата му с отчитане на вътрешните и външните опасности, характерни за площадката на АЕЦ Козло

Валидна от: 10.06.2019

Валидна до: 11.07.2019

Решение, Обявление и Документация за участие/10.06.2019г.

Образци/10.06.2019г.

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП/19.07.2019г.

Протокол за предварителен подбор/02.08.2019г.

Решение за предварителен подбор/02.08.2019г.

Покана за представяне на първоначални оферти/16.08.2019г.

Информационно съобщение/29.08.2019 г.

Докалд от работата на комисията/24.10.2019г.

Решение за класиране/24.10.2019г.

Договор № 208000019/23.01.2020г.

Обявление за възложена поръчка/23.01.2020г.

Договор с подизпълнител


Прикачени файлове