Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на аварийно работно и аварийно евакуационно осветление в сгради ЕП-2, със светодиодни LED осветителни тела

Валидна от: 13.12.2019

Валидна до: 20.01.2020

  Решение и Обявление/дата на публикуване 13.12.2019г.

Документация/дата на публикуване 13.12.2019г.

Образци/дата на публикуване 13.12.2019г.

Разяснение по документацията/23.12.2019г.

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП/28.01.2020г.

Протокол за предварителен подбор/27.02.2020г.

Решение за предварителен подбор/27.02.2020г.

Покана по чл. 34, ал.1 от ЗОП/12.03.2020г.

Информационно съобщение за отлагане отварянето на първоначалните оферти/24.03.2020г.

Информационно съобщение за отваряне на първоначална оферта/ 08.05.2020г.

Информационно съобщение за отваряне на ценовото предложение/15.05.2020г.

Доклад от работата на комисията/29.05.2020г.

Решение за определяне на изпълнител/29.05.2020г.

Обявление за възложена поръчка/09.11.2020г.

Договор 302000011/02.11.2020г./дата на публикуване 09.11.2020г.

Обявление за приклюване (прекратяване) на договор/04.08.2022г.

 

Прикачени файлове