Процедура за избор на фирма, която да изкупува отпадък с код 13 08 99* - /отпадъци неупоменати другаде/ и отпадък с код 13 02 05* - /нехлорирани моторни, смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа/, генерирани от "АЕЦ Козлодуй"ЕАД

Валидна от: 29.09.2017

Валидна до: 16.10.2017

Решение АД-2876/18.09.2017г.

Документация

Прикачени файлове