АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ С ОТЛИЧИЕ ОТ БНЕБ

На 19 януари АЕЦ „Козлодуй“ получи ново признание за дейността си като основен производител на електроенергия и водещ участник в електроенергийния пазар в България. На онлайн церемония, посветена на петата годишнина от създаването на пазар „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), атомната централа бе отличена в категория „Производител“.

АЕЦ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЦИ

С уважение към българските традиции Домът на енергетика към АЕЦ „Козлодуй” обявява конкурс за ръчно изработена мартеница. Със свои творби могат да участват както деца до 18 години, така и възрастни. Допускат се и групови проекти, изработени от детски градини, училища и извънучилищни звена.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ПОДАДЕНАТА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

Атомната централа е подала до потребителите в град Козлодуй 9 280,574 мегаватчаса топлинна енергия през месец декември 2020 г.

АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” ЗАВЪРШВА 2020 Г. С РЕКОРДНО ПРОИЗВОДСТВО

От началото на годината до 14:30 часа на 30 декември АЕЦ „Козлодуй” произведе 16 555 000 МWh електрическа енергия при съблюдаване на всички изисквания за безопасна експлоатация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ДОСТАВЕНАТА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ЗА НОЕМВРИ 2020 Г.

През месец ноември 2020 г. атомната централа е доставила до клиентите си 5 834,254 мегаватчаса топлинна енергия – с 28% повече спрямо количеството, доставено през ноември 2019 г., когато потребителите са получили 4 562,245 мегаватчаса топлоенергия.

Причините за повишението в доставяните обеми са свързани с обективни фактори. През ноември 2020 г. по данни на Националния институт по метеорология и хидрология е отчетена с около 1,7 градуса по-ниска външна средномесечна температура в сравнение с аналогичния период на миналата година. Влияние оказва и по-дългият период на топлоснабдяване – през ноември 2020 г. е осигурено отопление през целия месец, докато през ноември 2019 г. клиентите са ползвали топлинна енергия само 23 дни.

АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” ИЗПЪЛНИ ГОДИШНИЯ СИ ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

На 22 декември 2020 г. в 22:10 минути АЕЦ „Козлодуй” произведе планираните за 2020 г. 16 165 720 мегаватчаса. Този резултат, постигнат при спазване на всички изисквания за безопасност, се дължи на ефективната и стабилна експлоатация на ядрените съоръжения и на високия професионализъм на работещите в атомната електроцентрала.

 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Стратегията за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО) до 2030 г., АЕЦ „Козлодуй” изпрати партида ОЯГ до специализирания радиохимичен завод „Маяк” в Русия с цел технологично съхранение и преработка. Транспортирането е в изпълнение на националната Стратегия за управление на ОЯГ и РАО, в която са залегнали изискванията на Директива 2011/70/Евратом на Съвета на ЕС за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на ОЯГ и РАО.
АЕЦ „Козлодуй” стриктно се придържа към националните, европейските и международните изисквания, отнасящи се до ядрените материали и услуги в ядрено-горивния цикъл, както и към стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия.

АМЕРИКАНСКИЯТ ПОСЛАНИК ХЕРО МУСТАФА ПОСЕТИ АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

На 3 декември 2020 г. посланикът на САЩ в България Херо Мустафа посети АЕЦ „Козлодуй”, за да се срещне с изпълнителния директор Наско Михов и представители на ръководния екип на Дружеството. 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Както вече съобщихме на 20.11.2020 г., след презареждане със свежо ядрено гориво и пуска на 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”, в процеса на повишаване на топлинната мощност на реактора, е установено по-високо ниво на активността на топлоносителя на първи контур в сравнение със стойностите, измервани през предходната горивна кампания.
Съгласно предписанията на заводската и конструкторска документация за безопасна експлоатация в такива ситуации, като превантивна мярка, мощността на 6 блок беше намалена с няколко процента.
В резултат на предприетите действия, през последната седмица на 6 блок е налице устойчива тенденция на понижаване на нивото на активността на топлоносителя в първи контур, в сравнение с регистрираните стойности в средата на месец ноември. Данните от автоматичния контрол ежедневно се потвърждават и от контролните лабораторни измервания. 
След окончателното установяване на стойностите на активността в топлоносителя близко до обичайното им ниво и изпълнението на всички технически изисквания за безопасна експлоатация, топлинната мощност на 6 блок ще бъде възстановена до номиналната.
Радиационният фон на площадката е в нормални граници, няма риск и причина за безпокойство от персонала на АЕЦ и населението.

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с публикации в социалните мрежи бихме искали да поясним следното:
След презареждане със свежо ядрено гориво и пуска на 6 блок на АЕЦ „Козлодуй” в началото на 26-та кампания, в процеса на повишаване на топлинната мощност на реактора до номиналната, е установено по-високо ниво на активността на топлоносителя на първи контур в сравнение със стойностите, измервани през изминалата 25-та горивна кампания.
Регистрираните стойности на активността са в рамките за нормална експлоатация, съгласно изискванията на Технологичния регламент за безопасна експлоатация на блока и предписанията на заводската и конструкторска документация.
Газообразните изхвърляния през вентилационните тръби остават на обичайното си ниво – хиляди пъти по-ниски от контролните стойности.