„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ” ЕАД СТАРТИРА КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ

На 2 февруари 2021 г., „Български енергиен холдинг” ЕАД, стартира конкурсни процедури с публикуването на публични покани за избор на членове (представители на държавата) на Съветите на директорите на дъщерни дружества на БЕХ – публични предприятия, в които БЕХ притежава 100% от капитала.

Стартирана е процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В 23.08 часа на 22 януари пети блок на АЕЦ „Козлодуй” бе включен в енергийната система на страната. 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

На 22.01.2021 г. в 1 часа и 16 мин. пети блок на АЕЦ „Козлодуй” бе изключен от енергийната система на страната след задействане на аварийната защита на реактора. Всички системи на блока са сработили съгласно проектните алгоритми.
Причината за изключването е задействане на защита по време на рутинни операции. Няма отклонение от нормалната радиационна обстановка. 

АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ С ОТЛИЧИЕ ОТ БНЕБ

На 19 януари АЕЦ „Козлодуй“ получи ново признание за дейността си като основен производител на електроенергия и водещ участник в електроенергийния пазар в България. На онлайн церемония, посветена на петата годишнина от създаването на пазар „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), атомната централа бе отличена в категория „Производител“.

АЕЦ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЦИ

С уважение към българските традиции Домът на енергетика към АЕЦ „Козлодуй” обявява конкурс за ръчно изработена мартеница. Със свои творби могат да участват както деца до 18 години, така и възрастни. Допускат се и групови проекти, изработени от детски градини, училища и извънучилищни звена.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ПОДАДЕНАТА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

Атомната централа е подала до потребителите в град Козлодуй 9 280,574 мегаватчаса топлинна енергия през месец декември 2020 г.

АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” ЗАВЪРШВА 2020 Г. С РЕКОРДНО ПРОИЗВОДСТВО

От началото на годината до 14:30 часа на 30 декември АЕЦ „Козлодуй” произведе 16 555 000 МWh електрическа енергия при съблюдаване на всички изисквания за безопасна експлоатация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ДОСТАВЕНАТА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ЗА НОЕМВРИ 2020 Г.

През месец ноември 2020 г. атомната централа е доставила до клиентите си 5 834,254 мегаватчаса топлинна енергия – с 28% повече спрямо количеството, доставено през ноември 2019 г., когато потребителите са получили 4 562,245 мегаватчаса топлоенергия.

Причините за повишението в доставяните обеми са свързани с обективни фактори. През ноември 2020 г. по данни на Националния институт по метеорология и хидрология е отчетена с около 1,7 градуса по-ниска външна средномесечна температура в сравнение с аналогичния период на миналата година. Влияние оказва и по-дългият период на топлоснабдяване – през ноември 2020 г. е осигурено отопление през целия месец, докато през ноември 2019 г. клиентите са ползвали топлинна енергия само 23 дни.

АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” ИЗПЪЛНИ ГОДИШНИЯ СИ ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

На 22 декември 2020 г. в 22:10 минути АЕЦ „Козлодуй” произведе планираните за 2020 г. 16 165 720 мегаватчаса. Този резултат, постигнат при спазване на всички изисквания за безопасност, се дължи на ефективната и стабилна експлоатация на ядрените съоръжения и на високия професионализъм на работещите в атомната електроцентрала.

 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Стратегията за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО) до 2030 г., АЕЦ „Козлодуй” изпрати партида ОЯГ до специализирания радиохимичен завод „Маяк” в Русия с цел технологично съхранение и преработка. Транспортирането е в изпълнение на националната Стратегия за управление на ОЯГ и РАО, в която са залегнали изискванията на Директива 2011/70/Евратом на Съвета на ЕС за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на ОЯГ и РАО.
АЕЦ „Козлодуй” стриктно се придържа към националните, европейските и международните изисквания, отнасящи се до ядрените материали и услуги в ядрено-горивния цикъл, както и към стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия.